Reisestipend

Om Reisestipendet.
NBF har satt av en andel av foreningens budsjett til reisestipend for å fremme baromedisinsk engasjement og kunnskap. Mottaker av stipendet forplikter seg til å forfatte et sammendrag av eget faglig bidrag .

Statutter for reisestipend (søknad og tildeling).
1. 2 reisestipender pr. år begrenset oppad til kr. 5000,- (tiltenkt utgifter som reise, hotell og kursavgift)
2. Normalt tildeles 1 stipend fra januar tom juni, og 1 stipend fra juli tom desember.
3. Dersom ingen søkere melder sin interresse første halvdel av året kan det tildeles 2 stipender (eller flere) siste halvdel av året.
4. Dersom det søkes om beløp under kr 5000,-, eller NBF styret beslutter å tildele en lavere sum, kan det resterende beløpet tildeles andre søkere (ekstra stipend). Dette vil bli annonsert på NBF sine hjemmesider.
5. Informasjon om reisestipendordningen, med tilhørende statutter, vil legges ut på foreningens hjemmesider.
6. For at flere skal få ta del i reisestipendordningen tildeles dette kun 1 gang pr. søker dersom utbetalt beløp er kr. 5000,-
7. Det er ingen fast søknadsfrist, men formell søknad må være NBF i hende seinest 2 måneder før forventet utbetalingstidspunkt.

8. Styret i NBF behandler alle søknader.
9. Mottaker av stipend forplikter seg til å forfatte et sammendrag av eget faglig bidrag (evt referat) til publisering i bladet Dykkenytt.
10. Sammendraget må være foreningen i hende seinest 1 måned etter reisens slutt.

Søknadene må inneholde:
Faglig begrunnelse for reisen og eget bidrag.